حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیات - بخش سوم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £234,000
281,928 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £363,000
437,349 دلار آمریکا
مجموع فروش £100,575
121,175 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £25,144
30,294 دلار آمریکا
هنرمندان 6
آثار هنری 9
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
3 خرداد 1402
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,297,242
4,100,537 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
لندن
11 بهمن 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £39,015
48,167 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل گنجینه‌های نیل
لندن
3 خرداد 1401
22 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
23
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,073,060
2,728,429 دلار آمریکا