خیال مجسم


تهران، کریمخان زند، خیابان سنایی، خیابان هجدهم (رمضانی)، پلاک ۲۶
12 مرداد - 25 مرداد 1397
نمایشگاه های نزدیک فعلی

چند 10 اثر چند 10 میلیونی
تهران
18 اسفند - 31 فروردین 1403
تصویر به مثابه تصویر
تهران
18 اسفند - 28 فروردین 1403
گستره‌ی معنا
تهران
11 اسفند - 27 فروردین 1403