تهران، خيابان طا‌لقاني، خيابان موسوي شمالي(فرصت)، ضلع جنوبي باغ هنر، خانه‌ي هنرمندان ايران
24 بهمن - 2 اسفند 1400
نمایشگاه های نزدیک فعلی

چند 10 اثر چند 10 میلیونی
تهران
18 اسفند - 31 فروردین 1403
تصویر به مثابه تصویر
تهران
18 اسفند - 28 فروردین 1403
گستره‌ی معنا
تهران
11 اسفند - 27 فروردین 1403