آدر

حراج های گذشته

هنر معاصر و پساجنگ - پرستیژ
پاریس
23 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,607 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
9 مهر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €704
818 دلار آمریکا