اَدر

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €5,330
5,770 دلار آمریکا
عکس‌ها - به‌مناسبت پاریس فوتو
پاریس
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,400
6,524 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ - پرستیژ
پاریس
23 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,602 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
9 مهر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €704
818 دلار آمریکا
POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
22 آذر 1398
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €19,840
22,044 دلار آمریکا
هنر معاصر و انتزاعی
پاریس
21 آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها €88,832
100,945 دلار آمریکا
Drouot Richelieu, Salles 5 & 6, Art Abstrait et Contemporain*
پاریس
16 خرداد 1397
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €104,375
122,794 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
پاریس
15 آذر 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €43,750
51,471 دلار آمریکا
Drouot Richelieu, Salle 5, Art Abstrait et Contemporain*
پاریس
19 خرداد 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها €38,130
42,843 دلار آمریکا
هنر معاصر و انتزاعی
پاریس
19 آذر 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
14
فروخته نشده
مجموع فروش ها €53,000
55,789 دلار آمریکا