آسته بوتو

جنوا | ایتالیا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و فیگوراتیو معاصر
31 فروردین 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €35,960
43,331 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
28 فروردین 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی
6 آبان 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,770
8,570 دلار آمریکا
عکاسی
23 فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €12,810
18,565 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن و عکاسی
23 فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,910
27,406 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
4 آبان 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €17,000
23,578 دلار آمریکا