دِ وویست

لوکرن | بلژیک
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر، مدرن و آثار قدیمی
16 اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €1,800
2,200 دلار آمریکا
هنر کهن، مدرن و معاصر
لوکرن
1 آبان 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,000
8,697 دلار آمریکا