دِ وویست

لوکرن | بلژیک
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر، مدرن و آثار قدیمی
16 اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €1,800
2,200 دلار آمریکا
هنر کهن، مدرن و معاصر
لوکرن
1 آبان 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,000
8,697 دلار آمریکا
هنر کهن، مدرن و معاصر
لوکرن
25 اسفند 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,000
8,697 دلار آمریکا
هنر باستانی، مدرن و معاصر
لوکرن
28 اردیبهشت 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر قدیمی و مدرن
لوکرن
21 آذر 1388
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,600
5,264 دلار آمریکا
هنر امپرسیونیسم، باستانی، مدرن و معاصر
لوکرن
24 اسفند 1387
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر قدیم و مدرن
لوکرن
21 اردیبهشت 1387
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,800
4,321 دلار آمریکا