دلون - اوبانکس

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

نقاشی‌های مدرن و معاصر، نوزدهم
17 آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,600
7,273 دلار آمریکا
نقاشی‌های مدرن ومعاصر، بیستم
8 خرداد 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €5,200
5,778 دلار آمریکا