DOYLE

حراج های گذشته

دویل + دیزاین
25 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,040
هنر زیبا
نیویورک
24 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $252