DOYLE

حراج های گذشته

دویل + دیزاین
25 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,040
هنر زیبا
نیویورک
24 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $252
هنر زیبای مدرن
نیویورک
28 آبان 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $8,750
دُیل در خانه
نیویورک
27 شهریور 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,250
هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
24 اردیبهشت 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و پسا جنگ
نیویورک
16 آبان 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $50,000
Doyle at Home, Holiday Gifts & Jewelry
نیویورک
15 آذر 1396
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $440
هنر معاصر و پسا جنگ
نیویورک
24 آبان 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
20 اردیبهشت 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Doyle+Design
نیویورک
26 خرداد 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $3,500