دُیل

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا، عکس‌ها
نیویورک
22 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,930
دُیل + دیزاین
نیویورک
18 خرداد 1401
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $10,395
دویل + دیزاین
25 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $9,135
هنر زیبا
نیویورک
24 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $252
دُیل در خانه
نیویورک
8 مهر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
مجموعه‌دار معاصر
نیویورک
21 مرداد 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر زیبای مدرن
نیویورک
28 آبان 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $8,750
دُیل در خانه
نیویورک
27 شهریور 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,250
هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
24 اردیبهشت 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و پسا جنگ
نیویورک
16 آبان 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $50,000