آرت فر آی آو دِ کالکتر

لندن | بریتانیا
Eye of the Collector که توسط نازی واسق تأسیس شد، یک پلتفرم جدید است که از یک نمایشگاه هنری بوتیک لندن، یک پلتفرم آنلاین/اجتماعی همراه و شبکه ای از کلکسیونرها در سراسر جهان تشکیل شده است.
آرت فرهای گذشته

آی آو دِ کالکتر 2022
21 اردیبهشت - 24 اردیبهشت 1401