هنریز

موترشتادت | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا
موترشتادت
7 خرداد 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنرهای زیبا
موترشتادت
7 اسفند 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و زیبا
8 دی 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €700
795 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
28 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا