هریتج

مقایسه
حراج های گذشته

هنر شهری
دالاس
16 آذر 1402
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر در دسترس
دالاس
4 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
هنر شهری
13 اردیبهشت 1402
مجموع فروش ها $0
هنر شهری
تگزاس
18 آبان 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $9,375
هنرهای زیبا و تزئینی، با حضور: مجموعه نجیب زاده و هنر غرب
3 مهر 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,750
Modern & Contemporary Prints and Multiples
نیویورک
4 خرداد 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $2,750
هنر معاصر و مدرن
نیویورک
13 اردیبهشت 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0