هنر کترر

مونیخ | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و پساجنگ 2
مونیخ
29 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
45,698 دلار آمریکا
Kunst nach 1945/ Zeitgenössische Kunst Teil II
مونیخ
22 خرداد 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Post War / Contemporary Art
برلین
20 خرداد 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €42,700
53,375 دلار آمریکا
Kunst nach 1945 / Zeitgenössische Kunst
مونیخ
9 اردیبهشت 1391
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Kunst nach 1945 / Zeitgenössische Kunst
مونیخ
7 آبان 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,130
3,000 دلار آمریکا
Kunst nach 1945 / Zeitgenössische Kunst
مونیخ
14 خرداد 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €15,630
22,652 دلار آمریکا