خاک - دبی

دبی | امارات متحده عربی
نمایشگاه های گذشته

مجسمه‌های مسعود اخوان جم
تهران
1 اسفند - 27 اسفند 1399
انسان هوشمند
تهران
12 بهمن - 29 بهمن 1397
از مدرن تا معاصر 2
28 آبان - 10 دی 1394
پیچِ زمان
3 اردیبهشت - 23 اردیبهشت 1392
تا جایی که به یاد دارم
25 دی - 9 اسفند 1391