کُلر

مقایسه
حراج های گذشته

هنر پساجنگ و معاصر
زوریخ
1 تیر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.110,000
122,890 دلار آمریکا
عکاسی آنلاین
زوریخ
17 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,000
5,279 دلار آمریکا
عکاسی آنلاین
زوریخ
16 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.4,070
4,196 دلار آمریکا
عکاسی
زوریخ
16 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
Koller Geneve - May 2011
6 خرداد 1390
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
پساجنگ و معاصر
3 تیر 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
پساجنگ و معاصر
13 آذر 1388
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0