لِمپِرتز

کلن | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر 1
13 آذر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر 1
15 خرداد 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €54,560
62,000 دلار آمریکا
هنر معاصر
9 خرداد 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Zeitgenössische Kunst und Photographie
9 خرداد 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,500
3,906 دلار آمریکا
Lempertz - برلین - مهر 1385
برلین
8 مهر 1385
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,000
10,127 دلار آمریکا