مالِت

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
توکیو
10 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,720
هنر مدرن و معاصر
توکیو
29 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $3,900