مالِت

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
توکیو
12 اسفند 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $100,000
هنر معاصر و مدرن
توکیو
18 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $4,500