مالِت

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
توکیو
18 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $4,500
هنر معاصر و مدرن
توکیو
16 آذر 1396
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0