مالِت

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
توکیو
10 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,720
هنر مدرن و معاصر
توکیو
29 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $3,900
هنر معاصر و مدرن
توکیو
12 اسفند 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $100,000
هنر معاصر و مدرن
توکیو
18 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $4,500
هنر معاصر و مدرن
توکیو
16 آذر 1396
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و مدرن
توکیو
10 آذر 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $2,436
هنر معاصر و مدرن
توکیو
19 اسفند 1390
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $1,237