گالری نگاه- تهران

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

گشتالت 1
نمایشگاه گروهی
28 مهر - 10 آبان 1402
انسان پادشکننده
نمایشگاه گروهی
13 مرداد - 1 شهریور 1402
خط فاصله
نمایشگاه گروهی
24 تیر - 5 مرداد 1401
در سه بعد
نمایشگاه گروهی
27 خرداد - 15 تیر 1401
ایکس لارج
نمایشگاه گروهی
30 اردیبهشت - 18 خرداد 1401
وهم و رنگ
9 اردیبهشت - 21 اردیبهشت 1401
سنگ کاغذ قیچی
نمایشگاه گروهی
23 مهر - 12 آبان 1400
همین چند روز
4 تیر - 16 تیر 1400