مدار موازی

تهران | ایران
مدار موازی شاخه‌ای از مجموعه‌ی دستان و مجتمعی ﭼﻨﺪرشته‌ای در مرکز شهر تهران است. مدار موازی ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‌های ﻫﻨﺮی، ﭼﻨﺪﯾﻦ کارگاه و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ چون ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آموزشی، روخوانی‌ها، اراﺋﻪﻫﺎ و اﮐﺮانﻫﺎﺳﺖ. مدار موازی در پی ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ایرانی و غیرایرانی است ﮐﻪ به روشی ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻧﻮآوراﻧﻪ، و با آگاهی به محیط مشغول کارند و به دو گونه قصدِ حمایت از هنرمندان دارد: (۱) فراهم آوردن جایی برای نمایش آثار کنونی و نو (۲) در اختیار دادن ابزاری چون فضاهای گروهی/صنفی، اقامتگاه‌های غیررسمی، و بستری برای استفاده از خدمات حرفه‌ای گالری.
نمایشگاه های فعلی

کرشندو
تهران
6 بهمن - 11 اسفند 1402
نمایشگاه های گذشته

نساجی، ای امید شهر خسته
تهران
24 آذر - 22 دی 1402
بی‌وقت
تهران
24 آذر - 22 دی 1402
مقالات

گزارش بازار هنر ایران در سال 1401 25 اردیبهشت 1402
 وقتی تیم آرت‌هال برای قیمت‌گذاری آثار ایرانی، تاریخچه‌ی فروش آن‌ها را جستجو می‌کرد، خلأ یک مرجع معتبر هنری را احساس کرد. همین شد که آرتچارت در سال 1398 متولد شد. هدف از راه‌اندازی آرتچارت ساختن پایگاه داده‌ای از بازار هنر ایران بود که بتواند به عنوان مرجع برای طیف گسترده‌ای از اهالی هنر، از هنرمند گرفته تا مجموعه‌دار هنری، مورد استفاده قرار بگیرد. اکنون آرتچارت داده‌...