مدار موازی

تهران | ایران
مدار موازی شاخه‌ای از مجموعه‌ی دستان و مجتمعی ﭼﻨﺪرشته‌ای در مرکز شهر تهران است. مدار موازی ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه‌های ﻫﻨﺮی، ﭼﻨﺪﯾﻦ کارگاه و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ چون ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آموزشی، روخوانی‌ها، اراﺋﻪﻫﺎ و اﮐﺮانﻫﺎﺳﺖ. مدار موازی در پی ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ایرانی و غیرایرانی است ﮐﻪ به روشی ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻧﻮآوراﻧﻪ، و با آگاهی به محیط مشغول کارند و به دو گونه قصدِ حمایت از هنرمندان دارد: (۱) فراهم آوردن جایی برای نمایش آثار کنونی و نو (۲) در اختیار دادن ابزاری چون فضاهای گروهی/صنفی، اقامتگاه‌های غیررسمی، و بستری برای استفاده از خدمات حرفه‌ای گالری.
ساعات کار: ۱۳ - ۱۹
تهران، خیابان حافظ، نرسیده به چهار راه کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک ۴۰۹