راگو

حراج های گذشته

چاپ‌ها + چند نسخه‌ای‌ها
21 مهر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $750
هنر معاصر + پساجنگ
19 آبان 1397
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $500
هنر پسا جنگ و هنر معاصر
17 اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $3,250
هنر و حراجی راگو
31 فروردین 1392
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $1,063
مدرن
6 اردیبهشت 1388
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,800