حراج ریوِر

سنت پاول | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

انتخاب تابستان: هنرهای زیبا و تزئینی
سنت پاول
28 تیر 1402
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,550
ژانویه روز 2- هنر پساجنگ و معاصر
سنت پاول
5 بهمن 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $400
هنرهای زیبا، اثاثیه و آثار کلکسیونی
سنت پاول
6 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,700
روز دوم آپریل: آثار هنری مهم
8 اردیبهشت 1401
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $9,750
فروش ژانویه روز دوم، هنرهای زیبا و هنر آسیا
7 بهمن 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $14,875
روز اول، سپتامبر: آثار هنری مهم
31 شهریور 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,313
روز دوم: جواهرات زیبا با کلکسیونی از هنر مدرن و معاصر زیبا
27 تیر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $375