Revere Auctions

حراج های گذشته

روز اول، سپتامبر: آثار هنری مهم
31 شهریور 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,313
روز دوم: جواهرات زیبا با کلکسیونی از هنر مدرن و معاصر زیبا
27 تیر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $375