رُزبِریز آکشن

مقایسه
حراج های گذشته

عتیقه‌جات، هنرهای اسلامی و هندی
8 اردیبهشت 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £4,950
6,222 دلار آمریکا
آثار آنتیک، هنر اسلامی و هندی
6 آبان 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £700
814 دلار آمریکا
عتیقه‌جات، هنرهای اسلامی و هندی
12 فروردین 1401
38 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
29 فروخته شده
در بازه برآوردها
38 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
36
فروخته نشده
مجموع فروش ها £122,860
161,700 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی و عتیقه‌جات
4 آبان 1400
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر چاپ و چندنسخه‌ای
16 تیر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £420
578 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
5 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £110
156 دلار آمریکا
نسخه‌های خطی و هنر اسلامی آنلاین
11 فروردین 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها £11,170
15,411 دلار آمریکا
پرینت و چندنسخه‌ای های مدرن و معاصر
19 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و شهری
6 اسفند 1399
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,330
4,680 دلار آمریکا
هنرهای اسلامی و هندی
1 آبان 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا