رُزبِریز آکشن

حراج های گذشته

عتیقجات، هنرهای اسلامی و هندی
12 فروردین 1401
38 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
29 فروخته شده
در بازه برآوردها
38 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
36
فروخته نشده
مجموع فروش ها £122,860
161,700 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
5 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £110
156 دلار آمریکا