شانونز

مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا آمریکایی و اروپایی
کنتیکت
3 آبان 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Fine American and European Paintings, Drawings Prints and Sculpture
2 آبان 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $28,800