شانونز

کنتیکت | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا آمریکایی و اروپایی
کنتیکت
3 آبان 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر‌های زیبا آمریکایی و اروپایی، چاپ و مجسمه‌سازی
کنتیکت
2 آبان 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $28,800
Fine American and European Paintings, Drawings, Sculpture and Prints
7 اردیبهشت 1391
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $42,000
Fine American and European Paintings, Drawings Prints and Sculpture
6 آبان 1389
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $12,960
نقاشی‌های زیبای آمریکایی و اروپایی
9 اردیبهشت 1389
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $25,620
Fine American & European Paintings
7 آبان 1388
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Works from Estates and Private Collections
7 آبان 1388
مجموع فروش ها $0