شاپیرو

حراج های گذشته

هنر زیبا و دکوراتیو و جواهر
9 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنرهای زیبا و عتیقجات اروپایی، آسیایی و آمریکایی
11 آبان 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $780
International Fine & Decorative Art Auction
نیویورک
26 مهر 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $4,225
International Fine & Decorative Art Auction
نیویورک
27 شهریور 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,125