ساتبیز

حراج های گذشته

احتکار کننده - بخش سوم
لندن
30 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £52,920
70,028 دلار آمریکا
هنر معاصر
نیویورک
26 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $73,710
هنر معاصر
لندن
25 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,080
13,433 دلار آمریکا
طراحی مهم
نیویورک
17 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $15,120
گردآوری شده ‌های معاصر
لندن
19 آبان 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنرهای جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های مرغوب
لندن
5 آبان 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
28 مهر 1400
25 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
22 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
22
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,721,114
2,374,933 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر
18 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
گردآوری شده‌های معاصر
پاریس
14 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €94,500
109,553 دلار آمریکا