South South

حراج های گذشته

South South Veza
17 اسفند 1399
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $23,000
رویداد فروش آنلاین زمانبندی شده آنلاین
5 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $9,200