تاجان

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر شرقی
15 آبان 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
پاریس
18 آذر 1394
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پسا جنگ و معاصر
پاریس
3 تیر 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی‌ها
پاریس
23 آبان 1393
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,830
4,788 دلار آمریکا
هنر معاصر
پاریس
9 اردیبهشت 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €14,036
19,395 دلار آمریکا
عکاسی‌ها
پاریس
28 فروردین 1393
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی‌ها
پاریس
29 آبان 1392
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر
پاریس
13 اردیبهشت 1390
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €17,028
25,272 دلار آمریکا
مدرنیسم رومانیایی - هنرهای پسا جنگ و معاصر
پاریس
4 آبان 1388
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €670
1,000 دلار آمریکا
هنر پسا جنگ و معاصر
پاریس
9 اردیبهشت 1388
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €12,471
16,628 دلار آمریکا