فن‌هام

کلن | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن، پساجنگ و معاصر
9 آذر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن، پساجنگ و معاصر
6 خرداد 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,909
5,176 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم | فقط آنلاین
21 بهمن 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,564
4,078 دلار آمریکا
مدرن، معاصر و پساجنگ
26 خرداد 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Van Ham - آذر 1399
12 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
DISCOVERIES
28 خرداد 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,800
9,888 دلار آمریکا
هنر و چیدمان داخلی
9 بهمن 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,200
2,441 دلار آمریکا
کشفیات
15 خرداد 1398
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
8 خرداد 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €63,000
70,000 دلار آمریکا
اکتشافات
12 خرداد 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,450
7,588 دلار آمریکا