Van Ham

حراج های گذشته

مدرن، معاصر و پساجنگ
26 خرداد 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Van Ham - آذر 1399
12 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
DISCOVERIES
28 خرداد 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,800
9,888 دلار آمریکا
Discoveries
15 خرداد 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
8 خرداد 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €63,000
70,000 دلار آمریکا
German PostWar
23 خرداد 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Discoveries
12 خرداد 1395
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Van Ham - آذر 1392
7 آذر 1392
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,500
3,378 دلار آمریکا
Zeitgenössische Kunst
7 آذر 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Zeitgenössische Kunst
17 خرداد 1392
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €3,800
5,000 دلار آمریکا