وولی و والیس

مقایسه
حراج های گذشته

آثار مدرن بریتانیا و هنر قرن بیستم
23 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £300
375 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و مدرن بریتانیا
5 شهریور 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,800
2,375 دلار آمریکا
هنر معاصر و قرن بیستم
13 خرداد 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £4,200
6,539 دلار آمریکا