• 1) THE IRANIAN PASSPORT; 2) THE IRAN VISA; 3) THE US VISA; 4) THE US PASSPORT 1392
  • مجموعه چهارتایی: بافت
  • منسوجات
  • 30.8 * 15.9
فروش در - خانه حراج
21 آبان 1393
برآورد
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری Dzamil Kamangar

آرتچارت | اثر هنری ازDzamil Kamangar
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£400
558 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازDzamil Kamangar
آبی حبشی
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£4,000
5,591 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,120
8,555 دلار آمریکا
104%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,555 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,796 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,591 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+104%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها