حراج حراج روز هنر معاصر و قرن بیستم - جلسه‌ی بعد از ظهر


  • فیلیپس نیویورک
  • 27 آبان 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $28,000
بیشینه برآورد $37,000
مجموع فروش $54,180
میانگین ارزش آثار $27,090
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نسخه‌ها و آثار روی کاغذ
نیویورک
27 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,638
عکس‌ها
نیویورک
15 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $26,460
اکنون جدید
نیویورک
06 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $17,640