برآورد
£600
834 دلار آمریکا
- £800
1,113 دلار آمریکا
قیمت فروش
£765
1,064 دلار آمریکا
9.286%
آرتچارت | زمزمه از حسین مادی
زمزمه
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,200
1,646 دلار آمریکا
قیمت فروش
£956
1,312 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
620 دلار آمریکا
-
220,000,000﷼
1,363 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
805 دلار آمریکا
18.75%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399