فروش در - خانه حراج
22 آذر 1392
برآورد
قیمت فروش
305.518%
آرتچارت | صبح 6 از پوران جین‌چی
صبح 6
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان (ترکیب‌بندی هندسی) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (ترکیب‌بندی هندسی)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون عنوان (ظاهر حوریان آب) از صادق تبریزی
بدون عنوان (ظاهر حوریان آب)
برآورد
 
قیمت فروش
275.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395
آرتچارت | ترکیب بندی خوشنویسی از محمد احصایی
ترکیب بندی خوشنویسی
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394