22 آذر 1398
برآورد
€2,500
2,778 دلار آمریکا
- €3,000
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,800
14,222 دلار آمریکا
365.455%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 100,098 دلار آمریکا
کمینه برآورد 59,773 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 83,524 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.478%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
0.248%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
24.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€18,000
21,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
15,844 دلار آمریکا
21.212%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400