• بدون عنوان 1391
  • oil on canvas with reversed lighting
  • نقاشیخط
  • 225.5 * 152.2 سانتی متر
  • امضا شده "الفت" به عربی و تاریخ خورده 2013 (پایین راست) 
فروش در - خانه حراج
8 آذر 1396
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری ابراهیم الفت

آرتچارت | بدون عنوان از ابراهیم الفت
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
105.357%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از ابراهیم الفت
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از ابراهیم الفت
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,488 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,520 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,738 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+10.53%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مرلین میگرید، مرلین میمیرد از محمد بزرگی
مرلین میگرید، مرلین میمیرد
برآورد
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
11,905 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
12,004 دلار آمریکا
21%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عنایت الله نظری نوری
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,765 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از غلامرضا ماهرویی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
2,813 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401