• بدون عنوان 1349
  • رنگ روغن، رزین، جوهر و رنگ متالیک روی بوم
  • نقاشی، نقاشیخط
  • 90 * 60 سانتی متر
  • امضا شده دو بار، تاریخ خورده "پیلارام 70 70" (پایین چپ)؛ امضا شده "فرامرز پیلارام" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
28 اسفند 1395
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | ماهی از حسن جهانی
ماهی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | گل نرگس از محمد احصایی
گل نرگس
برآورد
£40,000
52,632 دلار آمریکا
-
£60,000
78,947 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | ALLAH, (12) از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
21.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | الله زرد از محمد احصایی
الله زرد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£5,000
6,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,193 دلار آمریکا
20.325%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£3,000
4,000 دلار آمریکا
-
£5,000
6,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,760 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399