فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1398
برآورد
قیمت فروش
7.242%
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
0.248%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | طلایی و قرمز از حسین کاشیان
طلایی و قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
92%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | Khon + Ker از حسین زنده رودی
Khon + Ker
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.235%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | ترکیب‌بندی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
€2,500
2,778 دلار آمریکا
-
€3,000
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,800
14,222 دلار آمریکا
365.455%
تاریخ حراج
اَدر - 22 آذر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | ترکیب‌بندی از محمد احصایی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 خرداد 1395