برآورد
£6,000
8,337 دلار آمریکا
- £8,000
11,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,000
8,337 دلار آمریکا
14.286%
سایر آثار هنری فلاویه عودی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,337 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,337 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,116 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-14.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها