28 آبان 1399
برآورد
$18,000 - $25,000
قیمت فروش
$150,312
599.126%
آرتچارت | عروسی مرسوم ایرانی از رکنی حائری زاده
عروسی مرسوم ایرانی
برآورد
 
قیمت فروش
188.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393
آرتچارت | رومی: کتاب مثنوی معنوی 3 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
رومی: کتاب مثنوی معنوی 3
برآورد
 
قیمت فروش
2.083%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه کوزه‌) از فرهاد مشیری
بدون عنوان (از مجموعه کوزه‌)
برآورد
 
قیمت فروش
20.69%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | کوزه از فرهاد مشیری
کوزه
برآورد
 
قیمت فروش
33.929%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393
آرتچارت | فراتر از خطوط از مسعود عربشاهی
فراتر از خطوط
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393