منوچهر معتبر

ایران | 1315
مقایسه

تغییر در میانه قیمت نهایی و تخمین‌های اولیه آثار هنری

در این نمودار تغییرات سالانه ارزش بازار هنرمند را مشاهده می‌کنید. در اینجا میانه قیمت‌های فروش _که برخلاف میانگین قیمت‌ها_ نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت واکنش نشان نمی‌دهد را در مقایسه با میانۀ بیشینه و کمینه قیمت‌های تخمینیِ پایه مقایسه شده است. این میانه‌ها که در مرکز طیف گسترده‌ای از داده‌ها قرار دارند از این جهت ارزشمندند که قیمت‌های پراکنده در آن لحاظ نمی‌شود.