منوچهر معتبر

ایران | 1315
مقایسه
نمایشگاه های فعلی

چند 10 اثر چند 10 میلیونی
تهران
نمایشگاه گروهی
18 اسفند - 31 فروردین 1403
نمایشگاه های گذشته

کلکسیونر مدرن
تهران
نمایشگاه گروهی
29 دی - 8 بهمن 1402
آثار منوچهر معتبر
اصفهان
نمایشگاه انفرادی
23 دی - 4 بهمن 1401
لطفی؛ تقاطع مشاهیر 2
تهران
نمایشگاه گروهی
18 شهریور - 28 شهریور 1401
هنر نزدیک‌تر از همیشه
نمایشگاه گروهی
4 شهریور - 9 شهریور 1401
از جوهر تا سایه
تهران
نمایشگاه گروهی
28 مرداد - 7 شهریور 1401
طراحی معتبر
نمایشگاه انفرادی
28 مرداد - 8 شهریور 1401
گنجینه 1
تهران
نمایشگاه گروهی
31 تیر - 14 مرداد 1401
خبره نگر
تهران
نمایشگاه گروهی
13 خرداد - 18 خرداد 1401
واریته
تهران
نمایشگاه گروهی
30 اردیبهشت - 13 خرداد 1401
ناسوت و Nature 2
تهران
نمایشگاه گروهی
23 اردیبهشت - 2 خرداد 1401