برآورد
£200
276 دلار آمریکا
- £300
415 دلار آمریکا
قیمت فروش
£188
260 دلار آمریکا
24.8%
آرتچارت | اصفهان از یرواند نهاپتیان
اصفهان
برآورد
$300
-
$600
قیمت فروش
$225
50%
تاریخ حراج
آکشن سِلکِرک - 13 آبان 1401
آرتچارت | چشم‌انداز جنگل از ناصر عصار
چشم‌انداز جنگل
برآورد
 
قیمت فروش
780%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1391