آرتچارت | بغدادیات از لورنا سلیم
بغدادیات
برآورد
£10,000
13,978 دلار آمریکا
-
£15,000
20,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,500
44,031 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد از جواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400