فروش در - خانه حراج
9 آبان 1387
برآورد
قیمت فروش
52.222%
آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£40,000
55,081 دلار آمریکا
-
£60,000
82,622 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
68,852 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 تیر 1400